Skip to main content
Zakon Braci Mniejszych

Charyzmat

Charyzmat – istota

Brat Mniejszy stara się wprowadzać Ewangelię w życie drogą rad ewangelicznych – w zgodzie ze złożonymi ślubami. One naświetlają właściwą drogę wzrostu w miłości do Boga i drugiego człowieka. POSŁUSZEŃSTWO uczy przyjmowania nieraz wymagającej woli Boga za swoją. Życie BEZ WŁASNOŚCI pomaga dostrzegać kruchość rzeczy materialnych.

Korzystając z nich mamy świadomość, że jesteśmy tylko i wyłącznie pielgrzymami na ziemi – im więcej ze sobą niesiemy, tym trudniej wypełnić misję głoszenia Ewangelii. CZYSTOŚĆ to odkrywanie piękna relacji z drugim człowiekiem, w której najważniejsze są wartości niewidoczne dla oczu.
Bóg zbawia we WSPÓLNOCIE, dlatego bracia żyjąc razem prowadzą się wspólnie do najistotniejszego celu jakim jest świętość. Komunia z człowiekiem nie jest możliwa do zrealizowania bez trwania w Komunii z Bogiem. Wyjątkowa wartość EUCHARYSTII zaprowadziła św. Franciszka do praktycznego wniosku, że każdy powinien znaleźć się w rękach Boga. Komponentem życia  wspólnotowego musi stać się UNIŻENIE, bez którego nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie i swoim miejscu wśród ludzi. Święty Franciszek dobitnie wyraża to słowami: Człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej.

“Zachwyt nad pięknem stworzenia nie może stać się jedynie sentymentem; piękno skryte w stworzeniach mobilizuje Brata Mniejszego do wnoszenia swoją osobą wszędzie, gdziekolwiek nogi go poniosą, pokoju i dobra.”

charyzmat - cytat