Skip to main content

Antonianki – Łódź

Od początku formowania się Zgromadzenia siostry mieszkały w domu w pobliżu klasztoru Ojców Bernardynów przy ul. Mariańskiej 3. Nabycie tego domu umożliwił siostrom bł. o. Anastazy Pankiewicz. W 1977 roku władze miasta wydały decyzję o rozbiórce tego domu, ponieważ teren ten przeznaczono na budowę Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Wówczas siostry znalazły i zakupiły plac pod budowę klasztoru przy ul. Janosika 141. Dom ten miał dać także schronienie samotnym matkom. Budowę rozpoczęto w maju 1978 roku, a już 22 grudnia 1979 siostry wprowadziły się do nowego budynku

Obecnie apostolstwo sióstr tego domu to katechizacja w szkołach i przedszkolach oraz praca w sekretariacie i bibliotece Katolickich Szkół Ojców Bernardynów im. O. Anastazego Pankiewicza (jako kontynuacja dzieła Ojca Założyciela), praca w zakrystii.

Adres

ul. Janosika 141
92-108 Łódź
Tel: 42 679 27 20

Bernardynki – Chęciny

Siostry Bernardynki są obecne w Chęcinach od 1930 r. Przybyły z wileńskiego klasztoru bernardynek św. Michała Archanioła z Matką Klarą Tuszewską na czele. Objęły skasowany w czasie zaborów klasztor klarysek - fundację z 1644 r. i kościół p. w. św. Marii Magdaleny z 1569 r. W latach 50-tych ubiegłego wieku klasztor bernardynek dotknęły represje władz komunistycznych. Budynek klasztorny przeznaczono na internat Instytutu Geologicznego z Kielc, a następnie zakwaterowano kilka rodzin jako lokatorów. Przez okres ok. 40 lat mieszkając na kapelanii siostry starały się o odzyskanie klasztoru i podjęcie kapitalnego remontu. Od roku 1990 bernardynki chęcińskie zamieszkują odzyskany po latach klasztor prowadząc życie kontemplacyjne według reguły III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu.

Siostry Bernardynki w Chęcinach zachowują klauzurę papieską i nie prowadzą żadnej działalności zewnętrznej. Zajmują się haftem ręcznym i szyciem szat liturgicznych. Jurysdykcyjnie podlegają Prowincjałowi Ojców Bernardynów.

Od 1971 r. posługę kapelana klasztoru i rektora kościoła pełnią Ojcowie Bernardyni. Przez 33 lata z poświęceniem funkcję tę pełnił O. Czesław Domański, którego pamięć została uhonorowana marmurową tablicą w kruchcie kościoła. Obecnie posługę kapelana klasztoru i rektora kościoła przyklasztornego pełni O. Aleksy Płatek OFM.

Adres

ul. Małogoska 11
26-060 Chęciny
Tel: 41 315 10 67

Bernardynki – Kraków

Zakon Sióstr Bernardynek należy do duchowej rodziny instytutów franciszkańskich. Pierwszy klasztor został założony w Krakowie w 1459 roku. Siostry pozostawały pod duchową opieką OO. Bernardynów, co doprowadziło do utrwalenia się popularnej nazwy - Siostry Bernardynki. Siostry Są zakonem kontemplacyjnym, życie kontemplacyjne jest więc pierwszym i podstawowym apostolstwem, stanowi znamienny i charakterystyczny sposób wypełnienia ich misji w Kościele.

Adoracja Najświętszego Sakramentu, kult Dzieciątka Jezus Koletańskiego oraz Gradusy i wspólnie odprawiana droga Krzyżowa wpisują się w nurt rozważań św. Franciszka rozmiłowanego w tajemnicach Eucharystii, Żłóbka i Krzyża.
Kustoszem i Rektorem Sanktuarium św. Józefa oraz kapelanem sióstr bernardynek jest Ojciec Barnaba Olszewski OFM z krakowskiej wspólnoty Ojców Bernardynów.

Adres

ul. Poselska 21
31-002 Kraków
Tel: 12 422-22-46

Bernardynki – Święta Katarzyna

Siostry przetrwały zagrożenie kasatą klasztoru, potyczki Wielkiej Wojny i okupację hitlerowską. Po wojnie prowadziły kursy kroju, szycia, haftu oraz internat i – aż do 1962 r. – stołówkę.
Obecnie w Świętej Katarzynie żyje i pracuje 27 sióstr. Zgodnie z regułą, dzielą czas pomiędzy modlitwę w intencjach Kościoła, Polski, ludzi oraz pracę na potrzeby klasztoru i miejscowego kościoła. Ostatnio siostry służą też pielgrzymom i osobom duchownym w swoim domu pielgrzyma.

Siostrom Bernardynkom posługuję od 2005 r. o. Adrian Loryś organizując rekolekcje, dni skupienia, konferencje, spowiedzi i indywidualne towarzyszenie duchowe. Przed nim dojeżdżał tutaj z Chęcin o. Czesław Domański.

Adres

ul. Kielecka 2
26-010 Święta Katarzyna
Tel: 41-311-21-35

Bernardynki – Warta

Jesteśmy siostrzaną wspólnotą, której życie wiary i posługa wypływa z tego samego źródła, z którego czerpał nasz duchowy Ojciec, św. Franciszek z Asyżu, to jest z Ewangelii i kontemplacji; Pociągnięte jego przykładem i pod działaniem Ducha Świętego, pragniemy wiernie zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości.
W kontemplacji i modlitwie Siostry chcą szczerym i czystym sercem stale uwielbiać Trójjedynego Boga, trwać w poznawaniu i rozważaniu tajemnic Jezusa Chrystusa, a szczególnie tajemnic Żłóbka, Krzyża i Eucharystii.

Oddzielone od świata klauzurą, oddajemy się wielkodusznie praktyce pokuty w odosobnieniu i milczeniu, aby błagać o łaski dla braci w świecie i ich zbawienie.
Przedłużamy łączność z Panem, nabytą na modlitwie i kontemplacji, w trudzie codziennej pracy, przez którą zdobywamy środki do życia. W obiekcie dawnego klasztoru prowadzimy dom opieki dla starszych, chorych i samotnych kobiet.
Naszymi dobrami, często otrzymywanymi od społeczności lokalnej, dzielimy się z potrzebującymi, podejmując jasnogórskich pielgrzymów posiłkiem i noclegiem, dożywiając bezdomnych i ubogich.
Udzielamy duchowego wsparcia dla potrzebujących modlitwy i rozmowy „ku pokrzepieniu serc”, przy furcie i drogą multimedialną. Pielęgnujemy własne ogrody; Wszystkie obowiązki wypełniamy w duchu radości, aby wskazywać, że w każdej sytuacji i każdym działaniu Bóg jest godny uwielbienia.

Adres

ul. Klasztorna 7
98-290 Warta
Tel: 43 829 40 35

Bernardynki – Łowicz

Wspólnota zakonna Bernardynek w Łowiczu powstała w XVI wieku z członkiń Trzeciego Zakonu Św. Franciszka istniejącego przy kościele łowickich bernardynów. W roku 1563 zakonnicy przekazali na rzecz mniszek teren, który otrzymali w darowiźnie. Oprócz głównego zajęcia, jakim były wspólne modlitwy, kontemplacja oraz wykonywanie prac ręcznych (sporządzanie szat i paramentów liturgicznych dla kościołów), według życzenia fundatora łowickie bernardynki zajmowały się wychowywaniem i kształceniem dziewcząt.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w nowej sytuacji politycznej, siostry powróciły do swych tradycji pedagogicznych i ponownie zorganizowały bursę dla uczących się dziewcząt. Oprócz zajęć modlitewnych i adoracji Najświętszego Sakramentu, siostry wykonują m.in. prace: haft szat liturgicznych, wypiek hostii, komunikantów i opłatków wigilijnych, pisanie ikon, prowadzenie bursy dla uczących się dziewcząt.

Adres

ul. Sienkiewicza 15
99-400 Łowicz
Tel: 46 837 34 63

Franciszkanki – Sandomierz

Początki Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego przypadają na bardzo ważny etap naszych polskich dziejów – kształtowanie się i odbudowa niepodległej Ojczyzny, czas II wojny światowej oraz sytuacja narodu po wyzwoleniu. Dnia 4 października 1928, ks. Antoni Rewera – gorliwy duszpasterz – społecznik – tercjarz franciszkański, powołał do życia Towarzystwo Domu Ludowego p.w. św. Franciszka w Sandomierzu. Ze składek III zakonu franciszkańskiego w roku 1928 zakupił dom przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu, w którym miały odbywać się dni skupienia dla licznych stowarzyszeń religijnych. Pierwsze Tercjarki, które w nim zamieszkały, prowadziły życie wspólne, składały śluby wg Reguły III Zakonu św. Franciszka i bardzo dobrze spełniały swoje obowiązki prowadzenia Domu Ludowego, będąc jednocześnie pomocą w licznych inicjatywach duszpasterskich swego Założyciela.

Siostry franciszkanki już od lat powojennych prosiły naszą prowincję zakonną o opiekę i pomoc duchową. Ostatnim duchowym opiekunem aż do końca lat dziewięćdziesiątych był O. Cherubin Pająk. Od 1998 posługuje siostrom o. Adrian Loryś, organizując rekolekcje, dni skupienia, warsztaty psychologiczno – duchowe, konferencje i spowiedzi. W ostatnich latach, pomimo istniejącego obok wspólnoty domu generalnego nowicjatu, stan liczebny sióstr spada i waha się w granicach trzydziestu osób.

Adres

Dom Generalny Zgromadzenia
Córek św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 9
27-600 Sandomierz
Tel: 15-832-43-17