Jubileusz 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych
(1209-2009)
czyli w rocznicę ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu

O Jubileuszu   Program obchodów   Logo Jubileuszu   Organizatorzy

Logo Jubileuszu 800-lecia Reguły franciszkańskiej
objaśnienia symboliki

     Na pierwszy plan logo wysuwa się otwarta księga Reguły, na której dużymi literami widnieje napis: VITA FRATRUM MINORUM – życie braci mniejszych. Obecna Reguła, według której żyją bracia, nie różni się głównymi wartościami według których żył św. Franciszek. Choć minęło 800 lat nadal jest to życie w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości. Jedynie zmieniła się jej objętość; jest dłuższa i porusza więcej kwestii odnośnie wspólnotowego życia. Tekst reguły to „życie braci mniejszych”. Nie jest to tylko suchy, literalny zapis charyzmatu franciszkańskiego, ale to żywe orędzie, które bracia przyjmują jako dar i zadanie, na którym budują swoje życie zakonne.


Wielka litera Tau, która swoim rozmiarem przewyższa księgę Reguły oraz kulę ziemską, była ściśle związana ze św. Franciszkiem i także dzisiaj łączy się ściśle z franciszkańskim charyzmatem. Dla Franciszka był to przede wszystkim znak krzyża Chrystusa, znak męki, ale także zbawienia i tę nowinę o Zbawicielu Franciszek chciał zanieść światu. Jak czytamy w życiorysie św. Franciszka napisanym przez br. Tomasza z Celano „Ponad wszystkie znaki najbardziej miły był mu znak Tau, za pomocą którego podpisywał listy i wszędzie rysował na ścianach cel”. Św. Bonawentura potwierdzając praktykę podpisywania listów dodaje jeszcze, że Franciszek wykonywał znak Tau na początku swoich zajęć. Dla Biedaczyny z Asyżu, Tau nie był tylko znakiem czy symbolem, z nim wiązała się konkretna misja, by zgodnie ze słowami proroka Ezechiela, nakreślić Tau na czołach ludzi, którzy wzdychają i biadają (Ez 9,4), którzy autentycznie chcą się nawrócić. Tau to misja skierowania ludzi na drogę pokuty. Znak Tau prowadzi do centrum Franciszkowej relacji z Chrystusem, do fundamentalnych wartości, jakie stoją u jego podstaw – nawrócenia i ubóstwa.
 


Znak Tau widziany na logo, przypominający również formę krzyża, ukazuje dwa wymiary, które krzyżują się w życiu człowieka – wymiar horyzontalny i wertykalny. Na poprzecznej belce wskazującej symbolizującej wymiar horyzontalny widzimy wypisane daty: 1209 – 2009 - to symbol historii człowieka, relacji pomiędzy ludzkich, tego wszystkiego, co dokonało się w życiu Zakonu i jego braci na przestrzeni 800 lat. Natomiast wymiar wertykalny - relację Bóg człowiek - symbolizuje pionowa belka litery Tau.
 


 

W dolnej części litery Tau widzimy jakby ułamane, odpadające cząstki. To delikatny symbol ukazujący kruchość ludzkiej natury. Życie człowieka złożone jest w rękach Boga. Jezus, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał przynosi człowiekowi zbawienie i życie wieczne. To jednak nasze życie na ziemi, nadal pozostaje życiem w kruchości i naszej słabości. Doskonałość i potęga Boga nie eliminuje ludzkiej słabości, a nawet grzechów. W życiu Biedaczyny z Asyżu i wielu świętych braci można dostrzec jednak, fakt, że człowiek właśnie w swojej kruchości i słabości, jeżeli tylko oprze się na Bogu i zaufa mu w pełni, może stać się tym, do czego powołany jest każdy z nas – świętym, odbiciem obrazu świętości samego Boga.
 


 

Kula ziemska jest wymownym symbolem ewangelicznego posłania uczniów „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Jezus posłał kiedyś swoich uczniów, aby szli i głosili Dobrą Nowinę całemu światu. Wśród Jezusowych uczniów szczególne miejsce zajmuje Biedaczyna z Asyżu noszący na swym ciele Stygmaty Jezusa. Dziś jego duchowi synowie idąc za wskazaniem Zbawiciela i swego zakonodawcy są obecni na wszystkich kontynentach świata, starając się głosić życiem i słowem, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, że Bóg jest miłością!

Autorem projektu logo Jubileuszu jest br. Janusz Pałka – kapucyn.

za: Biuro Prasowe Kapucynów